.

Birim Kalite Komisyonunun Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ve Görevleri

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kalite Yönergesinin 4. Bölümünde Birim Kalite Komisyonunun Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ve Görevleri belirlenmiştir.


Birim Kalite Komisyonunun Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ve Görevleri

Birim Kalite Komisyonunun Oluşumu

MADDE 9- (1) Birim Kalite Komisyonu, akademik birimlerde birim kurulunun, idari birimlerde birim yöneticisinin belirleyeceği en az üç üyeden oluşur.

 1. Görevlendirilen üyeler kendi aralarından görevlendirme tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde Birim Kalite Sorumlusunu seçer. Birim Kalite Sorumlusu Birim Kalite Komisyonunun başkanıdır.
 2. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye birim kurulu/yöneticisi tarafından yeniden görevlendirilebilir. Komisyon üyeleri arasında herhangi bir nedenle eksilme olması halinde eksilen üye için bir ay içinde görevlendirme yapılır.
 3. Akademik birimlerde, komisyonda idari süreçlerden sorumlu en az bir idari personel yer alır.
 4. Öğrencisi olan birimlerde en az bir öğrenci komisyonda yer alır.

Birim Kalite Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları

MADDE 10- (1) Birim Kalite Komisyonu aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda çalışır:

 1. Birim Kalite Komisyonu Birim Kalite Sorumlusunun başkanlığında ve çağrısı üzerine her akademik yılda en az iki kez toplanır.
 2. Toplantı gündemi, tarihi ve yeri komisyon başkanı tarafından belirlenir ve üyelere duyurulur.
 3. Birim Kalite Komisyonu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alınır. Oyların eşit olması halinde komisyon başkanının oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.

Birim Kalite Komisyonunun Görevleri

MADDE 11- (1) Birim Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır:

 1. Üniversitenin Stratejik Planı ve hedefleri doğrultusunda, birimin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili birim iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak ve ilgili birim kuruluna/yöneticisine önerilerde bulunmak,
 2. Birim iş süreçlerini hazırlamak, değerlendirmek ve gerekli hallerde revize etmek,
 
 1. Birim genelinde iç kontrole ilişkin süreçleri yürütmek ve izlemek,
 2. ) Birim Kalite Komisyonu kararlarının ilgili birim genelinde uygulanmasına katkı sağlamak ve sonuçlarını izlemek,
 3. Birim İç Değerlendirme Raporunu ve diğer bilgileri hazırlamak ve istenilen zamanda Kalite Koordinatörlüğüne sunmak
 4. Bağımsız    değerlendirme    kuruluşları     tarafından    yapılacak    belgelendirme    ve değerlendirme çalışmaları için gerekli hazırlıkları yapmak ve her türlü desteği vermek,
 5. Üniversite iç ve dış değerlendirme sonucunda düzenlenen raporun sonuç, değerlendirme ve önerileri doğrultusunda birim kuruluna/yöneticisine önerilerde bulunmak,
 6. Kalite Koordinatörlüğü veya birim yönetimi tarafından kalite ile ilgili belirlenen diğer çalışmaları yürütmektir.

Genel Sekreterlik

 • Genel Sekreter
 • Genel Sekreter Yardımcısı
 • Personel (Genel Sekreterlik)
 • Personel (Rektörlük Özel Kalem)
 • İletişim
 • Organizasyon Şeması