.

Görev ve Sorumluluklar

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na (m.51, 53, 53/E) ve 124 sayılı KHK’ya göre;

1.    Üniversite idari teşkilatının başı sıfatıyla bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumluluklarını yerine getirmek,

2.    Üniversite rektörüne karşı ve ona doğrudan bağlı yönetici olarak onun emir ve talimatlarını yerine getirmek,

3.    Üniversitedeki daire başkanlıkları, müdürlükler, fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulları sekreterliklerini sevk ve idare etmek,

4.    Üniversite idari teşkilatının başı sıfatıyla faaliyette bulunmak ve gerekli kararlar almak

5.    Üniversite idari teşkilatındaki birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,

6.    Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu’nda raportörlük görevlerini yürütmek,

7.    Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararları tutanak altına almak, yazıya aktarılmasını sağlamak, dağıtımını gerçekleştirmek, arşivlenerek yayımını sağlamak,

8.    Mevzuat gereği doğal üye ve/veya seçilmiş yahut atanmış üye olduğu kurullarda görev almak ve oylamalara katılmak,

9.    Üniversitede Rektör tarafından atanacak memurlar için atama önerisinde bulunmak,

10. Rektörlükte ve rektörlüğe bağlı kuruluşlarda Rektör tarafından atanacak yardımcı hizmetler sınıfı personeli için atama önerisinde bulunmak,

11. Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,

12. Üniversitelerde genel sekreterliğe bağlı birimlerin disiplin amiri sıfatıyla disiplin işlerini karara bağlamak,

13. Rektörlüğe bağlı birimlerdeki memurlar için oluşturulan disiplin kuruluna başkanlık etmek,

14. Üniversiteler için harcama yetkilisi olan rektörün gerekmesi halinde ve uygun görülen ölçüde yetkisini devretmesi halinde harcama yetkilerini (ita amiri olarak) kullanmak,

15. Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,

16. Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,

17. Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

18. Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmaktır.

Genel Sekreterlik

  • Genel Sekreter
  • Genel Sekreter Yardımcısı
  • Personel (Genel Sekreterlik)
  • Personel (Rektörlük Özel Kalem)
  • İletişim
  • Organizasyon Şeması